Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Bodylight is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te rotterdam onder nummer 83673423, tevens handelende onder de naam BodyLight.

1.2 Cliënt(e) is iedere deelne(e)m(st)er aan het programma en/of dienst, geboden en verzorgd door Bodylight, zulks op basis van een tussen Bodylight en cliënt(e) gesloten overeenkomst.

1.3 Overeenkomst is de schriftelijke vastlegging van al hetgeen Bodylight en cliënt(e) hebben afgesproken.

1.4 Afspraak is een bezoek aan Bodylight in verband met het volgen van een programma uit hoofde van een afgesloten overeenkomst.

1.5 Programma is het geheel van overeengekomen aantal afspraken voor de sport- respectievelijk ozoncabine.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen/offertes en overeenkomsten van, respectievelijk gesloten met Bodylight, alsmede zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op verbintenissen uit andere bron dan overeenkomsten tussen Bodylight en cliënt(e) in verband met enige verkoop, levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van client(e) welke verband houdt en/of voortvloeit uit gebruik van de sport- en /of ozoncabine, de aanwezigheid van cliënt(e) in het bedrijfsgebouw van Bodylight en het gebruik van overige apparatuur dat zich aldaar bevindt.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bodylight zijn overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 De met Bodylight gesloten overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in de overeenkomst vermelde programma’s en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.

3.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan door cliënt(e) niet worden overgedragen.

3.3 Cliënt(e) dient de reglementen, huisregels en aanwijzingen van (het personeel van) Bodylight te respecteren en op te volgen.

3.4 Bodylight kan haar openingstijden, afspraken of roosters wijzigen, bijvoorbeeld in verband met officiële of erkende feestdagen, zonder dat cliënt(e) hieraan enig recht kan ontlenen c.q. ergens aanspraak op kan maken.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Bodylight, alsmede haar werknemers, alsmede een ieder die door Bodylight is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (bedrijfs-) aanpsrakelijkheidsverzekering van Bodylight wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventueel verschuldigde bedrag terzake eigen risico van Bodylight. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens vorenbedoelde (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, alsook in alle andere gevallen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het overeengekomen bedrag als genoemd in de overeenkomst, zulks in ieder geval met een maximum van € 4.000,00.

4.2 Bodylight sluit iedere aansprakelijkheid uit voor door cliënt(e) geleden schade:

  • terzake diefstal of verlies van eigendommen van cliënt(e);
  • terzake de gevolgen van het niet:
    • opvolgen van instructies van (het personeel van) Bodylight
    • gehoorzamen of gevolg geven aan de huisregels van Bodylight, zulks tenzij de schade is ontstaan door opzet en/of grove schuld van (het personeel van) Bodylight.

4.3 Bodylight sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade c.g. gevolgschade, waaronder - doch niet uitsluitend - inkomensverlies.

4.4 De deelname aan de programma’s en/of diensten van Bodylight geschiedt geheel op eigen risico. Indien cliënt(e) op grond van haar/zijn medische toestand of geschiedenis aanleiding heeft te twijfelen aan haar/zijn geschiktheid voor het volgen en gebruiken van de door Bodylight gehanteerde programma’s en/of dienst, dient cliënt(e) onverwijld deskundig medisch advies in te winnen alvorens aan enig programma van Bodylight te beginnen dan wel, indien een programma al is aangevangen zulks onverwijld aan Bodylight te melden alvorens een volgende afspraak na te komen.

Artikel 5: Afspraken en annulering

5.1 Het aantal afspraken, dat bij een bepaalde overeenkomst hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur nagekomen te worden. Eventuele openstaande afspraken na deze periode komen automatisch te vervallen.

5.2 Bij verhindering dient cliënt(e) tenminste 24 uur voor de geplande afspraak deze te annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur kan Bodylight de desbetreffende afspraak als vervallen beschouwen en registreren.

Artikel 6: Betaling

6.1 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de prijs vastgelegd voor het te volgen programma.

6.2 Betalingen aan Bodylight dienen steeds zonder opschorting of verrekening te geschieden. Het niet nakomen van de afspraak ontslaat cliënt(e) niet van haar/zijn betalingsverplichting. Indien cliënt(e) niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is cliënt(e) zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

6.3 Alle (buiten-) gerechtelijke kosten, die verband houden met de invordering van het overeengekomen bedrag, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van cliënt(e). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van cliënt(e) zijn. Tevens is cliënt(e) vanaf de vervaldag der factuur tot aan de dag der algehele voldoening rente verschuldigd ad 1% per maand.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen cliënt(e) en Bodylight is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bodylight (mede) gevestigd is, tenzij de wet zich hiertegen verzet. Bodylight heeft het recht om de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt(e) te adiëren. 

Gratis proefles?

Ben je benieuwd naar de BodyLight methode? Wil je snel, gezond en duurzaam resultaat? Kom langs voor een gratis proefles!